پول و ازادی(کارل مارکس)


همه چیز پول است و انسان پيش از آنکه به سياست ، علم ، هنر ، دين و… بپردازد؛ بايد بخورد …

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آزادي از جمله کلماتی است كه هركسي توان كسب آن را ندارد

 

Advertisements

تاریخ(کارل مارکس)


تاریخ ، این بزرگترین اموزگار بشر، به ما نشان داده است که از دوران کهن تا به امروز ، طبیعت بشر دائم کوشیده است خود را به سطح بالاتری از معنویت ارتقا دهد.بنابراین تاریخ بشر ضرورت ِ وحدت با حضرت مسیح را به ما می اموزد.به تاریخ انسانها و طبیعت بشر هم که نگاه می کنیم ، بی درنگ نورالوهیت وشور و شوق به نیکی ، تلاش برای کسب دانش و ارزو برای دست یافتن به حقیقت را در قلب او می بینیم .